வெற்றிட காப்பிடப்பட்ட குழாய் தொடர்

  • வெற்றிட காப்பிடப்பட்ட குழாய் தொடர்

    வெற்றிட காப்பிடப்பட்ட குழாய் தொடர்

    வெற்றிட காப்பிடப்பட்ட குழாய் (VI பைப்பிங்), அதாவது வெற்றிட ஜாக்கெட்டு பைப் (VJ பைப்பிங்) திரவ ஆக்ஸிஜன், திரவ நைட்ரஜன், திரவ ஆர்கான், திரவ ஹைட்ரஜன், திரவ ஹீலியம், LEG மற்றும் LNG ஆகியவற்றை மாற்றுவதற்கு, வழக்கமான குழாய் காப்புக்கு சரியான மாற்றாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.